Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Stichting Kamerkoor JIP of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming:        Stichting Kamerkoor JIP
Adres:                     Anton van Duinkerkenlaan 55, 3454 LP De Meern, Nederland
E-mail:                    info@kamerkoorJIP.nl
Telefoonnummer:   +31 6 4560 4225
KvK-nummer:         63263459

Stichting Kamerkoor JIP is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Stichting Kamerkoor JIP is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stichting Kamerkoor JIP is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Stichting Kamerkoor JIP, waaronder https://www.kamerkoorjip.nl/.

Stichting Kamerkoor JIP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

De door Stichting Kamerkoor JIP opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Stichting Kamerkoor JIP. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Stichting Kamerkoor JIP om de overeenkomst uit te voeren.

Stichting Kamerkoor JIP gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stichting Kamerkoor JIP altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Stichting Kamerkoor JIP worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;

  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s, video’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Stichting Kamerkoor JIP altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst tenzij deze foto’s of video’s gemaakt zijn tijdens de concerten van Stichting Kamerkoor JIP. Indien van toepassing, vraagt Kamerkoor JIP altijd voor het publiceren van video’s van Stichting Kamerkoor JIP, toestemming aan betreffende solisten. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@kamerkoorJIP.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van een overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

  • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Stichting Kamerkoor JIP gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stichting Kamerkoor JIP, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over aan welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@kamerkoorJIP.nl.

Het staat Stichting Kamerkoor JIP vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stichting Kamerkoor JIP ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep medewerkers van Stichting Kamerkoor JIP.